Kamery v čekárně zdravotnického zařízení

14.02.2015 14:09

"Je možné instalovat v čekárně chirurgické ambulance kamerový systém pro identifikaci příchozích pacientů a monitorování dění v čekárně?" ptá se čtenář.

Především je třeba rozlišit, zda záběry z kamerového systému v čekárně budou zaznamenávány pomocí záznamového zařízení, nebo kamerový systém nebude obsahovat záznamové zařízení. Provozování kamerového systému v čekárně zdravotnického zařízení, jehož záběry jsou zaznamenávány na záznamové zařízení za účelem identifikace příchozích pacientů, je zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Takové zpracování lze z hlediska citovaného zákona provádět pouze se souhlasem subjektu údajů (návštěvníků čekárny). Bez tohoto souhlasu je možné takové zpracování provádět, je-li to nutné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů osoby, která systém provozuje.

Zákonem dané povinnosti

Každopádně je však potřeba, aby provozovatel kamerového systému v čekárně zdravotnického zařízení splnil zákonem stanovené povinnosti, a to zejména zajistil, že kamerové sledování nebude nadměrně zasahovat do soukromí návštěvníků čekárny.

To znamená, že je předem stanoven účel pořizování záznamů a lhůta pro jejich uchování. Dále je zajištěna ochrana kamerového systému před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, pacienti a návštěvníci čekárny jsou o sledování vhodným způsobem informováni a mají přístup ke zpracovaným údajům a konečně zpracování osobních údajů je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.

Zásah do práva na ochranu osobnosti

Pro úplnost uvádím, že v případě pořizování obrazového či zvukového záznamu fyzické osoby (pacienta) bez jejího souhlasu se může jednat o zásah do práv pacienta na ochranu osobnosti ve smyslu občanského zákoníku.

Provozování kamerového systému se záznamovým zařízením v čekárně zdravotnického zařízení, který monitoruje a zaznamenává fyzické osoby, je možné pouze za předpokladu splnění požadavků stanovených zákonem o ochraně osobních údajů, jejichž příkladný výčet je uveden výše.

Vždy pacienty upozornit

V případě, že se zdravotnické zařízení rozhodne instalovat kamerový systém se záznamovým zařízením, doporučuji tuto záležitost blíže konzultovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Pokud je však v čekárně zdravotnického zařízení provozován kamerový systém bez záznamového zařízení, tedy bez pořizování záznamu snímaného děje, je situace jiná.

Provozování takového systému (bez záznamového zařízení) není zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Provádění takového snímání, jsou-li na něj návštěvníci upozorněni, není ani zásahem do práv návštěvníků čekárny na ochranu osobnosti. I u tohoto druhu kamerového systému je však každopádně potřeba v čekárně umístit viditelné a srozumitelné upozornění na skutečnost, že prostory čekárny jsou snímány kamerou.

Zdroj https://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/kamery-v-cekarne-zdravotnickeho-zarizeni-466378