Revize strojů a svářeček

Zajišťujeme revize průmyslových a svářecích strojů. Vaše strojní zařízeníuvedeme do provozu a provedeme jeho následné pravidelné kontroly. V případě potřeby zajistíme novou výchozí revizi při přemístění stroje.

 

Podmínky k zajištění bezpečného provozu strojů

V současné době musí výrobce doložit protokol o provedených zkouškách a ověření strojedle ČSN EN 60204-1 ed.2 čl.18. Velkým omylem je záměna pravidelné revize (provádí se ve lhůtách dle ČSN 33 1500) a následných kontrol (provádí se ve lhůtě 12 měsíců dle NV č. 378/2001 Sb). Následné kontroly se netýkají pouze elektrické části strojního zařízení, ale musí být provedena i kontrola ochrany proti neelektrickým nebezpečím, která mohou být vytvářena elektrickými zařízeními. Proto je v současné době kladen důraz na úplnost a aktuálnost technické dokumentace strojního zařízení. Bez technické dokumentace nelze provést řádnou kontrolu zařízení, ani správně vyhodnotit rizika vznikající při jeho provozu.

K provozovanému stroji musí provozovatel doložit:

 • protokol o shodě (pakliže měl být dle legilativy vydán)
 • průvodní dokumentaci od výrobce
 • místní provozní předpis upravující pracovní postupy a manipulaci
 • pokyny pro obsluhu
 • provozní dokumentaci včetně zprávy o výchozí revizi elektrické instalace, zprávy o pravidelné revizi elektrické instalace a zprávy o následných kontrolách

Kontroly a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

Ve všech členských zemích CENELEC (Evropské komise pro normalizaci v elektrotechnice) platí národní podoba normy IEC 60974-4 (ČSN EN 60974-4), která stanovuje postupy pro kontrolu zajištění elektrické bezpečnosti zdrojů svařovacího proudu během provozu a po opravách. Vzhledem k tomu, že ověřování bezpečnosti provozu této skupiny elektrických spotřebičů nebylo dlouho žádnými předpisy podrobně definováno, je tato norma velkým přínosem pro pracovníky zabývající se kontrolami a opravami svařovacích zařízení.

Revize svářecích zařízení

Kontrola elektrické bezpečnosti zdroje svařovacího proudu se skládá z normou předepsaných zkoušek, přičemž je třeba dodržet jejich pořadí v souladu s normou. Při kontrole elektrické bezpečnostni se provedou následující kroky:

 1. Vizuální kontrola

 2. Elektrické zkoušky

  1. Odpor ochranného vodiče - ověřuje spojitost a dostatečně malý odpor PE obvodu zařízení

  2. Unikající proud nebo izolační odpor - ověřuje stav izolací zařízení

  3. Napětí svařovacího obvodu naprázdno - ověřuje bezpečnost napětí svařovacího obvodu

 3. Funkční zkoušky po opravě (není nutno provádět při pravidelné kontrole)

 4. Vyhotovení protokolu o zkoušce a vyznačení provedené kontroly na zařízení